รายละเอียดโครงการ

 

                                                      โครงการดวงตะวันสันติภาพ                                                  

 บัณฑิตที่แท้คือผู้มุ่งฝึกฝนอบรมตนเอง เห็นโอกาสพัฒนาศักยภาพของตนเองที่มีอยู่ไม่จำกัด เป็นผู้ไม่ประมาทในการดำรงชีวิต มีจิตใจงดงาม ช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนร่วมโลกอยู่เสมอ บัณฑิตที่แท้จะพัฒนาตนเอง ให้มีสติ ในการคิด การพูด และการกระทำ เพื่อสร้างประโยชน์ทั้งแก่ตนและผู้อื่น
โครงการ “ ดวงตะวันสันติภาพ ” เป็นโครงการจัดหา และฝึกฝนบัณฑิตที่แท้ ที่พร้อมจะเป็นกำลังสำคัญ ในการเปลี่ยนแปลงโลกให้เข้าสู่ยุคคุณธรรมนำเศรษฐกิจ ยุคศีลธรรมแผ่ขยาย ยุคที่จะเห็นคนทั้งโลกรักการทำทาน รักษาศีล และการเจริญภาวนา
ผู้เข้าร่วมโครงการ “ ดวงตะวันสันติภาพ” จะได้โอกาสในการพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพในการเป็นผู้นำที่แท้ของโลกได้แก่ เป็นผู้รักการปฏิบัติธรรม เป็นผู้มีสัมมาทิฐิ มีเป้าหมายชีวิตในการสั่งสมบุญ รักฝึกตัวตามหลัก 5 ห้องชีวิต ด้วยหลัก “สะอาด เป็นระเบียบ สุภาพและตรงเวลา” เป็นผู้รักการทำหน้าที่กัลยาณมิตรแก่ชาวโลก และรักการทำงานเป็นทีม จากนั้นจะได้รับการฝึกฝนทักษะทางภาษา และทักษะต่างๆที่จำเป็นในการทำหน้าที่กัลยาณมิตรในต่างแดน ได้แก่ การขับรถ การทำอาหาร การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้ประสบการณ์การจัดปฏิบัติธรรมให้แก่ชาวต่างประเทศ การแนะนำธรรมะให้แก่ชาวต่างประเทศโดยไม่ขัดแย้งกับความเชื่อและวัฒนธรรมที่แตกต่าง รวมทั้งอีกหลายประสบการณ์ที่ไม่สามารถหาได้ในชีวิตประจำวันทั่วไป

                                                                  ดวงตะวันสันติภาพ                                                    
                                                       ฝึกตน ฝึกใจ ฝึกนิสัย ฝึกภาษา                                            
                                                  เราคือรุ่งอรุณแห่งการเปลี่ยนแปลงโลก                                   

                                                                            plmeria115   

วัตถุประสงค์                                                                                                                                
1. คัดสรรผู้ที่มีจิตศรัทธา รักการฝึกฝนอบรมตนเอง และรักการทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้แก่ชาวโลก
2. ฝึกอบรมผู้เข้าร่วมโครงการ ให้มีความพร้อมที่จะออกไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรในต่างประเทศได้ในอนาคต
3. ฝึกความพร้อมทางภาษาและวัฒนธรรม ของผู้เข้าร่วมโครงการให้มีทักษะในระดับที่ดูแลตนเองได้ เมื่อต้องไปทำหน้าที่ หรือไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศ
4. สั่งสมประสบการณ์การจัดปฏิบัติธรรม และการทำหน้าที่กัลยาณมิตรแก่ชาวต่างชาติจนเกิดความเข้าใจ และความชำนาญ
ระยะเวลาโครงการ                                                                                                                     
อบรมพื้นฐานเป็นเวลา 1 ปี
สถานที่ดำเนินการอบรม
วัดพระธรรมกาย
คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ                                                                                               
1. จบการศึกษาปริญญาตรีแล้ว
2. มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา เคยผ่านการอบรมธรรมทายาทชาย,หญิงหรือสมาธิแก้วมาก่อน ( ผู้ผ่านสัมภาษณ์ที่ยังไม่เคยอบรมทางโครงการฯ จะช่วยจัดสรรเวลาอบรมให้ก่อนเข้าโครงการฯ)
3. เป็นชายจริง หญิงแท้ โสด อายุไม่เกิน 33 ปี
4. บุคลิกภาพดี สุขภาพดี ไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่มีโรคประจาตัว และ ไม่ติดยาเสพติด
5. เป็นผู้ที่อยู่ง่าย กินง่าย ไม่เป็นภาระทั้งต่อตนเองและผู้อื่น
6. สามารถรักษาศีล 8 ได้ ตลอดการอบรม
หลักฐานการสมัคร                                                                                                                      
1. หนังสือรับรองผลการศึกษาในระดับปริญญาตรีฉบับภาษาอังกฤษ (Transcript) 1 ฉบับ
` (หากกาลังรอจบการศึกษา ให้ขอใบแทนจบการศึกษาก่อน)
2. รูปสี ขนาด 2×2 นิ้ว ที่มีพื้นหลังเป็นสีอ่อน ไม่มีลวดลาย จำนวน 2 ใบ
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และ สาเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ชุด
4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล จำนวน 1 ชุด (กรณีที่เคยมีการเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล)
การสมัคร                                                                                                                                    
1. ดาวน์โหลดใบสมัคร และ ระเบียบการ ได้ที่ www.sunofpeace.org
2. กรอกใบสมัคร และส่งภาพถ่าย สาเนาหลักฐาน ( jpeg file )ส่งมาที่ info@sunofpeace.org หรือ         ให้เจ้าหน้าที่วันที่มาสัมภาษณ์
สัมภาษณ์                                                                                                                                    
-วันและเวลาราชการ (กรุณานัดหมายล่วงหน้า ตามหมายเลขที่แจ้งด้านล่าง                                                                                                                                                                                                                  สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่                                    

นางสาวสุรีย์ ไพศาลพิริยะกุล โทร 094-924-0198
จุดบริการดวงตะวันสันติภาพ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับพระอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ได้ทุกวันอาทิตย์ ที่เสาเอ็ม 26(m26) สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย ระหว่างเวลา 8.30 น. – 16.00 น. (กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร  094-924-0198,063-532-2989)

                                                                 The Sun of Peace                                                    
                                                       Chance to change the world