นักศึกษาทุน

สมาชิกนักศึกษาดวงตะวันสันติภาพ

(สัมภาษณ์ ) น.ส.ภัสนิตา เครือเถาว์

MSC Business Management University Of Surrey(London)

•โครงการดวงตะวันสันติภาพยอดเยี่ยมมากเลยค่ะ พวกเราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และประสบการณ์ดีๆมากมาย ทั้งด้านภาษาศาสตร์ พุทธศาสตร์ และ วัฒนธรรมชาวพุทธ ซึ่งศาสตร์เหล่านี้ล้วนสามารถทำให้ทุกๆองค์กรในโลกบรรลุวัตถุประสงค์ได้เป็นอย่างดี และทำให้มั่นใจว่า เราสามารถนำพาสันติภาพและสันติสุขที่แท้จริงไปสู่ชาวโลกค่ะ

 โครงการ ดวงตะวันสันติภาพ(The sun of peace)

      ได้เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน ปี 2563 รวม 14 รุ่น โครงการได้ผลิตเจ้าหน้าที่ ฑูตสันติภาพธรรมไปทั่วโลก นอกจากงานเผยแพร่พระพุทธศาสนาแล้วการศึกษาต่อในต่างประเทศก็เป็น อีกหน้าที่หนึ่ง ที่โครงการได้ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อให้บุคคลากรทางพระพุทธศาสนาเป็นผู้มีศักยภาพทั้งความรู้ความสามารถ และนำความรู้เหล่านั้นมาช่วยขยายงานพระพุทธศาสนา ไปทวีปต่างๆทั่วโลกอย่างมีประสิทธิภาพ โดยแต่ละรุ่นได้ไปขยายงานในทวีปต่างๆทั่วโลกแล้วดังนี้

หากท่านใดสนใจ อยากมีส่วนร่วมขยายงานพระพุทธศาสนาในต่างแดน อย่าลืมสมัครเข้าร่วมโครงการดวงตะวันสันติภาพ (The sun of peace) ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 พ.ค.2564