ศูนย์สาขาทั่วโลก Worldwide Centers

ศูนย์สาขาทั่วโลก

     วัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกาย สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี มีสาขาอยู่ในต่างประเทศจำนวน 40 สาขา ซึ่งทุกสาขาจะมีพระภิกษุผู้สอนสมาธิ(Meditation)(Meditation) และทีมงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งจัดให้มีกิจกรรม และการอบรมศีลธรรมแก่ประชาชนทุกเพศทุกวัยอย่างต่อเนื่อง                                                                                                    

ภาคพื้นอเมริกาและแคนาดา มีทั้งหมด 16 วัดได้แก่                                                              ประเทศสหรัฐอเมริกา                                                                                                                      1.    วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย                                                                                         Dhammakaya International Meditation Center                                                                           ที่อยู่    :    P.O.Box 1036, 865 E. Monrovia Pl., Azusa, CA 91702 USA                                    โทรศัพท์    :    + (1) 626-334-2160                                                                                         แฟกซ์    :    + (1) 626-334-0702                                                                                                   E-mail    :       dimcus_ca@dhammakaya.or.th                                                                          เจ้าอาวาส    :    พระครูวิเทศปัญญาภรณ์ (สมบุญ สมฺมาปุญฺโญ)                                                            E-mail    :    pmsamma@hotmail.com, samma072@yahoo.com                                               รองเจ้าอาวาส : พระครูโสตถิธรรมวิเทศ (ปรัชญา โสตฺถิชญฺโญ)                                                        E-mail    :       ven.pratya@gmail.com

2.    วัดพระธรรมกายซีแอตเติล
Seattle Meditation Center
ที่อยู่    :    21910   44th Ave. W., Mountlake Terrace, WA 98043, USA                    
โทรศัพท์    :    +(1) 425-608-0096
แฟกซ์    :    + (1) 425-608-0096
E-mail    :    seattle072@yahoo.com
เจ้าอาวาส    :    พระครูภาวนาวิเทศ (พม.วิรัตน์ มณิกนฺโต)
E-mail    :    manikanto@hotmail.com

3.    วัดพระธรรมกายชิคาโก
Meditation Center of Chicago
ที่อยู่    :    6224 W.Gunnison St., Chicago, IL 60630 USA                                         
โทรศัพท์    :    +(1) 773-763-8763
แฟกซ์    :    +(1) 773-763-7897
E-mail    :    mcc_072@yahoo.com
เจ้าอาวาส    :    พระวุฒิพงศ์ วุฑฺฒิวํโส
E-mail    :    wuttiwungso@yahoo.com

4.    วัดพระธรรมกายดี.ซี.
Meditation Center of D.C.
ที่อยู่    :    3325 Franconia Rd., Alexandria, VA 22310 USA
โทรศัพท์    :    + (1) 703-329-0350
แฟกซ์    :    + (1) 703-329-0062
E-mail    :    mdc072@yahoo.com, mdc072@meditationdc.org
เจ้าอาวาส    :    พระชาญชัย ปิยวาจโก
E-mail    :    alms2539@gmail.com

5.    วัดพระธรรมกายออเรกอน
Oregon Meditation Center
ที่อยู่    :    1244 NE. Cesar E.Chavez  Blvd., Portland, OR  97232
โทรศัพท์    :    + (1) 503-252-3637
E-mail    :    omc072@yahoo.com
Website    :    www.dimcor.org
เจ้าอาวาส    :    พระครูปลัดพันธุ์นิติ นิติพนฺโธ
E-mail    :    panniti128@gmail.com

6.    วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี
Dhammakaya International Meditation Center of New Jersey
ที่อยู่    :    257 Midway Ave., Fanwood, NJ 07023 USA
โทรศัพท์    :    + (1) 908-322-4187
แฟกซ์    :    + (1) 908-322-1397
E-mail    :    dimc_nj@yahoo.com
เจ้าอาวาส    :    พระครูภาวนาสุธรรมวิเทศ (หาญชัย อาสภกนฺโต)
E-mail    :    asabha072@hotmail.com

7.    วัดพระธรรมกายมินเนโซตา
Minnesota Meditation Center
ที่อยู่    :    242 Northdale Blvd NW, Coon Rapids, MN 55448 USA
โทรศัพท์    :     + (1) 763-862-6122
E-mail    :    mmc_072@yahoo.com
เจ้าอาวาส    :    พระใบฎีกากิตติ กิตฺติโก
E-mail    :    kittigo@gmail.com

8.    วัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์  
Dhammakaya Meditation Center Silicon Valley
ที่อยู่    :    280 Llagas Rd.,Morgan Hill, CA 95037-3010
โทรศัพท์    :    + (1) 408-779-4270
E-mail    :    dmc_sv@outlook.com
เจ้าอาวาส    :    พระครูวินัยธรนที นนฺทภทฺโท
E-mail    :    pnath072@hotmail.com

9.    วัดพระธรรมกายบอสตัน
Dhammakaya Meditation Center Boston
ที่อยู่    :    65 Roberts Street, Quincy MA 02169
โทรศัพท์    :    + (1) 617-479-0674
แฟกซ์    :    + (1) 617-479-0674
E-mail    :    bostonmeditation@gmail.com
รักษาการเจ้าอาวาส : พระครูภาวนาสุธรรมวิเทศ (พระหาญชัย อาสภกนฺโต)    
E-mail    :     gototew@hotmail.com
รองเจ้าอาวาส :    พระสิทธิพันธ์ ทีปธมฺโม
E-mail    :    ven.sittiphan@gmail.com

10.    วัดพระธรรมกายจอร์เจีย
Georgia Meditation Center
ที่อยู่    :    4522 Tilly Mill Road, Atlanta, GA 30360 USA
โทรศัพท์    :    +(1) 770-452-1111
แฟกซ์    :    + (1) 770-452-1111
E-mail    :    gmc072@yahoo.com
เจ้าอาวาส    :    พระมหาสงวน สุริยวํโส
E-mail    :    psuriya@hotmail.com

11.    วัดพระธรรมกายเท็กซัส
Meditation Center of Texas
ที่อยู่    :    1011 Thannisch Dr., Arlington, TX 76011 USA                                            
โทรศัพท์    :    + (1) 817-275-7700
แฟกซ์    :    + (1) 817-275-7700
E-mail    :    meditationtexas@gmail.com
เจ้าอาวาส    :    พระครูภาวนาสุทธิวิเทศ (วิจักษ์ สุทฺธิวโร)
E-mail    :    vc1949@hotmail.com

12.    วัดภาวนาเทนเนสซี
Dhammakaya Meditation Center Tennessee
ที่อยู่    :    2033 Ghee Rd., Murfreesboro, TN 37127
โทรศัพท์    :    + (1) 615-624-6816, + (1) 615-939-7743
D-Phone    :    4518
E-mail     :    dimctn@hotmail.com
Facebook    :    dmctn072
เจ้าอาวาส    :    พระวุฒิพงศ์ วุฑฺฒิวํโส
E-mail    :    wuttiwungso@yahoo.com

13.    วัดพระธรรมกายฟลอริดา
Florida Meditation Center
ที่อยู่    :    1303 N. Gordon St., Plant City, FL 33563 USA
โทรศัพท์    :    + (1) 813-756-3796
แฟกซ์    :    + (1) 813-283-0050
E-mail    :    floridameditation@hotmail.com, floridameditation@gmail.com
เจ้าอาวาส : พระวาริส ติณฺณถทฺโธ
E-mail    :    diimagg@gmail.com

14.    วัดภาวนาปาล์มบีช

Palm Beach Meditation Center
ที่อยู่    :    6080 Pine Drive, Lake worth, FL 33462
โทรศัพท์    :     + (1) 561-472-7073
แฟกซ์    :    + (1) 813-283-0050
E-mail    :    palmbeach072@gmail.com
เจ้าอาวาส    :    พระปลัดชาติชาย ชาคโร
E-mail    :    ven.chatchai@gmail.com

ประเทศแคนาดา

15.    วัดภาวนามอนทริออล
Centre Meditation Dhammakaya de Montreal
ที่อยู่    :    4030 Boulevard Lévesque Ouest Laval, QC H7W 2N9, Canada
โทรศัพท์    :    + (1) 514-800-8637
E-mail    :    dimcofmontreal@gmail.com
Facebook    :    Watbhavana Montreal
เจ้าอาวาส    :    พระครูสมุห์สมบูรณ์ ปุญฺญากโร
E-mail    :    ven.somboon@gmail.com

16.    วัดพระธรรมกายแวนคูเวอร์
Dhammakaya International Meditation Society of B.C
ที่อยู่    :    3331 Capella Pl., Richmond, BC V6X 3N3, Canada
โทรศัพท์    :    + (1) 604-304-3031
D-Phone    :    4511
E-mail    :    072dimc@gmail.com
Website    :    http://dims-bc.com/
รักษาการเจ้าอาวาส    :    พระมหานพดล เตชชโย
E-mail    :    emoazea.1981@gmail.com

ภาคพื้นแอฟริกามีทั้งหมด 2 วัด ได้แก่

ประเทศแอฟริกาใต้

1.    วัดพระธรรมกายโจฮันเนสเบิร์ก
The Johannesburg Meditation Center
ที่อยู่    :    535 Nupen Crescent, Halfway House 1685.
ตู้ ปณ.    :    P.O. Box 6471, Halfway House 1685, South Africa
โทรศัพท์    :    +(27)-11-312-1382
เจ้าอาวาส    :    พระกฤตสกล กตคุโณ
E-mail    :    info@peaceforafrica.org
Website    :    www.jmc.org.za

2.    วัดพุทธเคปทาวน์
The Buddhist Temple of Cape Town
ที่อยู่    :    49 Balers Way, Sunset Beach, Milnerton 7441 Malmesbury, Western Cape,
        South Africa
โทรศัพท์    :    +(27)21-552-9333
เจ้าอาวาส    :    พระวรพงศ์ จนฺทวโร
E-mail    :    capetownmeditation@hotmail.com

ภาคพื้นยุโรปมีทั้งหมด 23 วัด ได้แก่

ประเทศเยอรมนี

1.    วัดพระธรรมกายบาวาเรีย
Wat Phra Dhammakaya Bavaria
ที่อยู่    :    Heinkel Str. 1, D-86343 Koenigsbrunn, Deutschland
โทรศัพท์    :    + (49) 823-1957-4530, + (49) 823-1957-4531
แฟกซ์    :    + (49) 823-1957-4532
เจ้าอาวาส    :    พระครูวิเทศธรรมภาวนา (ไวโรจน์ วิโรจโน)
รองเจ้าอาวาส : พระมหานิกรณ์ สุทฺธรตโน
E-mail    :    info@watbavaria.net
Website    :    www.watbavaria.net

2.    วัดพระธรรมกายชวาร์ซวัลด์

Wat Phra Dhammakaya Schwarzwald
ที่อยู่    :    Wilhelm-Franz Str. 1, D-77971, Kippenheim, Deutschland
โทรศัพท์    :    + (49) 078-2520-9864, + (49) 078-2520-9865
เจ้าอาวาส    :    พระครูภาวนาถิรธรรม (ผจญ เถรธมฺโม)
E-mail    :    wat.schwarzwald@hotmail.com
Website    :    www.watschwarzwald.com

3.    วัดพระธรรมกายแฟรงก์เฟิร์ต

Wat Phra Dhammakaya Frankfurt
ที่อยู่    :    Odenwald Str.22, D-65479, Raunheim, Deutschland
โทรศัพท์    :    + (49)614-2833-0888, + (49) 614-2833-0889
เจ้าอาวาส    :    พระมหาวิวัต ฌาเนสโก ป.ธ.9
E-mail    :    wff072@gmail.com
Website    :    www.watfrankfurt.com

4.    วัดพระธรรมกายเบอร์ลิน
Wat Phra Dhammakaya Berlin
ที่อยู่    :    Schonefelder Str.12, D-12355, Berlin, Deutschland
โทรศัพท์    :    + (49) 030-6606-8803
แฟกซ์    :    + (49) 030-3252-7018
เจ้าอาวาส    :    พระครูปลัดภูเบศ ฌานาภิญฺโญ
รองเจ้าอาวาส : พระมหามนต์ชัย  มนฺตาคโม
E-mail    :    watberlin072@hotmail.com
Website    :    www.watberlin.net    

5.    วัดพุทธไฮล์บรอนน์
Wat Buddha Heilbron
ที่อยู่    :    Raiffeisen Str.58, D-74182 Obersulm-Willsbach, Deutschland
โทรศัพท์    :    + (49) 713-4516-5651, + (49) 713-4516-5652
แฟกซ์    :    + (49) 713-4516-5650
รักษาการเจ้าอาวาส    :    พระมหาจันทร์ดี ธมฺมสิทฺธิ ป.ธ.9
E-mail    :    wbs072@hotmail.com
Website    :    www.watheilbronn.com

6.    วัดพุทธนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลน
Wat Buddha Nordrhein-Westfalen
ที่อยู่    :    Roemer Str. 586, D-47443, Moers, Deutschland  
โทรศัพท์    :    + (49) 284-1881-3581
แฟกซ์    :    + (49) 284-1881-3457
เจ้าอาวาส    :    พระสาธร  ปุญฺเญสิโก
E-mail    :    wbnrw@hotmail.de

7.    วัดพุทธฮัมบวร์ก
Wat Buddha Hamburg
ที่อยู่    :    Wilhelm Str. 34, D-21640, Horneburg, Deutschland
โทรศัพท์    :    + (49) 041-6382-6924
เจ้าอาวาส    :    พระธีระวิทย์ ธีรวิชฺโช
E-mail    :    wathamburg@hotmail.com

ประเทศอังกฤษ

8.    วัดพระธรรมกายลอนดอน
Wat Phra Dhammakaya London
ที่อยู่    :    2 Brushfield Way, Knaphill, Woking,Surrey,GU21 2TG, UK
โทรศัพท์    :    +(44)1483-489633, +(44)1483-475757
เจ้าอาวาส    :    พระสนธยา สุทฺธาโภ
E-mail    :    info@watlondon.org
Website    :    www.dhammakaya.org.uk

9.    วัดพระธรรมกายนิวคาสเซิล
Wat Buddha Newcastle
ที่อยู่    :    152 A Moorside North,Fenham,Newcastle upon Tyne NE4 9DY
โทรศัพท์    :    + (44) 191-2747916, + (44) 786-1491029
เจ้าอาวาส    :    พระสมุห์พิชิต ฐิตชโย
E-mail    :    watnewcastle@hotmail.co.uk
Website    :    www.watnewcastle.tripod.com

10.    วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์
Wat Phra Dhammakaya Manchester
ที่อยู่    :    233A, Edgeley Road, Edgeley, Stockport, SK3 0TL
โทรศัพท์    :    + (44) 161-477-4947
เจ้าอาวาส     :     พระครูสังฆรักษ์ธรรมสาร จิตฺตาภรโณ
E-mail    :    watmanchester@hotmail.com
    Website    :    www.watmanchester.org

ประเทศออสเตรีย

11.    วัดพุทธออสเตรีย
Wat Buddha Austria
Buddhistisches Meditationszentrum Linz
ที่อยู่    :    Wegscheider Str. 19, 4060 Leonding, Austria
โทรศัพท์    :    + (43) 073-220-7211, + (43) 0699-1720-6002
เจ้าอาวาส    :    พระมหาพิษณุ วิสุทฺธิญาโณ
E-mail    :    wat_at@hotmail.com
Website    :    www.wataustria.com

12.    วัดพุทธเวียนนา
Wat Buddha Vienna
ที่อยู่    :    Goethestrasse 6, Leopoldorf 2333, Austria
โทรศัพท์    :    + (43) 0699-1736-7300
เจ้าอาวาส    :    พระมหาประสิทธิ์ สิทฺธิกนฺโต
 E-mail    :    prasit2236@hotmail.com

ประเทศเบลเยี่ยม

13.    วัดพระธรรมกายเบเนลักซ์
Wat Phra Dhammakaya Ronkenburgstraat
ที่อยู่    :    Ronkenburg straat 25, B-9340 Lede, Aalst,Belgium
โทรศัพท์    :    +(32) 5 33 94 909, +(32) 4 88 56 99 03
เจ้าอาวาส    :    พระครูวิเทศธรรมภาวนา (ไวโรจน์ วิโรจโน)
รองเจ้าอาวาส : พระมหากิมยงค์ จนฺทสุวณฺโณ
E-mail    :    watbelgium@gmail.com
Website    :    www.dhammakaya.be

ประเทศเดนมาร์ก

14.    วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก
Wat Phra Dhammakaya Denmark
ที่อยู่    :    Gl.Landevej 12 Gramrode, 7130 Juelsminde, Denmark               
โทรศัพท์    :    + (45) 46 59 00 72
เจ้าอาวาส    :    พระสมฤทธิ์ จนฺทาโภ
E-mail    :    dimcdk@gmail.com
Website    :    www.dhammakaya.dk

15.    วัดพระธรรมกายคอร์ซัวร์ ลุสท์สโกว

Wat Phra Dhammakaya Korsør Lystskov
ที่อยู่    :    Skovvej 120, 4220 Korsør Denmark
โทรศัพท์    :    + (45) 43-44-00-72
เจ้าอาวาส      :    พระครูปลัดภาวนาวัฒน์ (ประคองศักดิ์ สตฺติปญฺโญ)
E-mail    :    dimckldk@gmail.com
Website    :    www.dhammakaya.dk

ประเทศอิตาลี

16.    วัดพระธรรมกายอิตาลี
Wat Phra Dhammakaya Italy
ที่อยู่    :    Via. Baraggiola 2, Vaprio dagogna NO, 28010, Italy
โทรศัพท์    :   + (39) 032-196-6954,
                      + (39) 033-906-9542
เจ้าอาวาส      :   พระครูภาวนาสรกิจ (พนาวัลย์ สุภโชโต)
E-mail    :    dhammakaya_italy@hotmail.com

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

17.    วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์
Wat Phra Dhammakaya Switzerland
ที่อยู่    :    Gumm 11, 3508 Arni (BE), Switzerland
โทรศัพท์    :    + (41) 031-7011-121
เจ้าอาวาส    :    พระครูภาวนาวิริยกิจ (วิชิต ผาสุกวาโส)
E-mail    :    dima_geneva@hotmail.com
Website    :    www.dhammakaya.ch

ประเทศฝรั่งเศส

18.    วัดพระธรรมกายปารีส
Wat Phra Dhammakaya Paris    
Dhammakaya International Paris (DIP)
ที่อยู่    :    77, Avenue du President Francois Mitterrand, 77200 Torcy, France
โทรศัพท์    :    + (33) 01 64683833
เจ้าอาวาส    :    พระมหาสายรุ้ง ธีรโรจโน
E-mail    :    dmc_paris072@yahoo.com

19.    วัดพุทธบอร์คโด

Wat Buddha Bordeaux
ที่อยู่    :    47, Cours du General de Gaulle, 33170 Gradignan, France
โทรศัพท์    :    + (33) 0540212690
เจ้าอาวาส    :    พระมหาสุรพงศ์ วรสุโร
E-mail    :    wat_bdx@hotmail.com

20.    วัดพุทธตูลูส
Wat Bouddha Toulouse
ที่อยู่    :    5 Rue de la GimoneL’union, Midi-Pyrénées, 31240, France
โทรศัพท์    :    + (33) 0567085472
เจ้าอาวาส    :    พระมหาสมบัติ ธมฺมทีโป
E-mail    :    wat_bdt@hotmail.com

ประเทศนอร์เวย์

21.    วัดพระธรรมกายนอร์เวย์
Wat Phra Dhammakaya Norway
ที่อยู่    :    Hvittingfossveien 343, 3080 Holmestrand, Norway
โทรศัพท์    :    + (47) 33 61 01 43
แฟกซ์    :    + (47) 33 09 66 09
เจ้าอาวาส    :    พระกล้าณรงค์ ญาณวีโร
E-mail    :    dhammakaya-norway@hotmail.com
Website    :    www.dhammakaya.no

ประเทศสวีเดน
22.    วัดพระธรรมกายบูโรส
Wat Phra Dhammakaya Borås
ที่อยู่    :    Kvibergsgatan 79, 50467 Borås, Swenden
โทรศัพท์    :    +(46) 33-418-724, + (46) 739-130-332
เจ้าอาวาส    :    พระครูภาวนาพุทธิธรรม (วีระ วีรนฺธโร)
E-mail    :    watboras@hotmail.com
Website    :    www.watboras.se

23.    วัดพุทธสตอกโฮล์ม
Wat Buddha Stockholm
ที่อยู่    :    Hogvagen 19, 13142 Nacka, Sweden
โทรศัพท์    :    + (46) 831-2210
เจ้าอาวาส    :    พระสมบูรณ์ จิตฺตทนฺโต
E-mail    :    watstockholm@live.com

ภาคพื้นเอเชียมีทั้งหมด 25วัด ได้แก่

ประเทศญี่ปุ่น

1.    วัดพระธรรมกายโตเกียว
Wat Phra Dhammakaya Tokyo
ที่อยู่    :    3-78-5 Arakawa, Arakawa-ku,Tokyo, 116-0002, Japan  
โทรศัพท์    :    + (81) 3-5604-3021
แฟกซ์    :    + (81) 3-5604-3022
เจ้าอาวาส    :    พระมหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ
รองเจ้าอาวาส     :  พระครูปลัดสุเนตร  ฉฬภิญฺโญ
E-mail    :    dhammakaya.tokyo@gmail.com
Website    :    www.dimcjp.org/tokyo

2.    วัดพระธรรมกายโอซาก้า
Wat Phra Dhammakaya Osaka
ที่อยู่    :    4-6-27 Omiya, Asahi-ku, Osaka, 535-0002, Japan
โทรศัพท์    :    + (81) 6-6956-1400
แฟกซ์    :    + (81) 6-6956-1401    
เจ้าอาวาส    :    พระสุขสันต์  สุขสนฺโต
รองเจ้าอาวาส     :  พระมหาศุภกิจ ณฏฺฐิโก
E-mail    :    dimcosaka@hotmail.com
Website    :    www.dimcjp.org/osaka

3.    วัดพระธรรมกายนางาโน่
Wat Phra Dhammakaya Nagano
ที่อยู่    :    733-3 Mihari, Tomi-Shi, Nagano-Ken, 389-0501, Japan
โทรศัพท์    :    + (81) 268-64-7516, +(81) 268-64-7720
แฟกซ์    :    +(81) 268-62-2505
เจ้าอาวาส    :    พระครูสมุห์พรเทพ ญาณคุโณ
E-mail    :    watnagano@hotmail.com, yanakuno@hotmail.com
Website        :      www.dimcjp.org/nagano

4.    วัดพระธรรมกายโทชิหงิ
Wat Phra Dhammakaya Tochigi
ที่อยู่    :    1068 Oya-Machi, Utsunomiya-shi,Tochigi-ken, 321-0345,Japan
โทรศัพท์    :    + (81) 2-8652-8701 to 2
แฟกซ์    :    + (81) 2-8652-8703
เจ้าอาวาส    :    พระสมเพชร วชิรธมฺโม
E-mail    :    dimctochigijapan@gmail.com
Website        :      www.dimcjp.org/tochigi

5.    วัดพระธรรมกายอิบาราขิ
Wat Phra Dhammakaya Ibaraki
ที่อยู่    :    1055-226, Shimohiro-oka ,Tsukuba-Shi, Ibaraki-ken, 305-0042 Japan   
โทรศัพท์    :    + (81) 29-855-9757
แฟกซ์    :    + (81) 29-875-9422
เจ้าอาวาส    :    พระสุขสันต์  สุขสนฺโต
รองเจ้าอาวาส     :  พระมหาธรรมรัตน์  ธมฺมรตโน
E-mail    :    dimcibaraki@gmail.com
Website    :    www.dimcjp.org/ibaraki

6.    วัดพระธรรมกายคานากาว่า
Wat Phra Dhammakaya Kanagawa
ที่อยู่    :    3-39-9 Kokubukita, Ebina-shi, Kanagawa-Ken, 243-0406, Japan
โทรศัพท์    :    +(81) 46-205-6713
แฟกซ์    :    +(81) 46-205-6714
เจ้าอาวาส    :    พระบัญชา สุปติฏฺฐิโต
E-mail    :    watkanagawa@gmail.com
Website    :    www.dimcjp.org/kanagawa

7.    วัดพระธรรมกายกุมมะ
Wat Phra Dhammakaya Gumma
ที่อยู่    :    3154 Kaminoda,Yoshioka-Machi, KitaGunma-Gun, Gumma-Ken,
        370-3606, Japan
โทรศัพท์    :    + (81) 279-26-3607
แฟกซ์    :    + (81) 279-26-3608
เจ้าอาวาส    :    พระครูปลัดสุเนตร  ฉฬภิญฺโญ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาส    :  พระชัยวัฒน์  คุณวฑฺฒโน  
E-mail    :    dhammakaya.gunma@gmail.com
Website    :    www.dimcjp/gumma

8.    วัดภาวนายามานาชิ
Wat Bhavana Yamanashi
ที่อยู่    :    1828-39 Yagoshima, Minami-Alps-shi, Yamanashi-Ken, 400-0205,
        Japan 
โทรศัพท์    :    + (81) 55-287-7892
เจ้าอาวาส    :    พระวิฑูรย์ ปูชากโร
E-mail    :    yamanashidimc@gmail.com
Website    :    www.dimcjp.org/yamanashi

9.    วัดภาวนาไซตะมะ
Wat Bhavana Saitama
ที่อยู่    :    82-7 Asahigaoka-ku, Hidaka-shi, Saitama-ken, 350-1203, Japan    
โทรศัพท์    :    + (81) 4-2985-6044
แฟกซ์    :    + (81) 4-2895-6044
เจ้าอาวาส    :    พระมหารังสรรค์  กนฺตธมฺโม  
E-mail    :    watbhavanasaitama@gmail.com
Website    :    www.dimcjp.org/saitama

10.    วัดภาวนานาโกย่า

Wat Bhavana Nagoya
ที่อยู่    :    3802-1 Totsubo, Sennonji, Tomida-Cho, Nakagawa-Ku, Nagoya-Shi, Aichi-Ken, 454-0971, Japan               
โทรศัพท์    :    + (81) 52- 462-1170
แฟกซ์    :    + (81) 52-462-1171
เจ้าอาวาส    :    พระต่อพงษ์ ฉนฺทธมฺโม
E-mail    :    dimc_nagoya@hotmail.com
Website    :    www.dimcjp/nagoya

ประเทศเกาหลีใต้

11.     วัดภาวนากรุงโซล
Dhammakaya Meditation center of South Korea
ที่อยู่    :    Room No. 602, 749-6 Myeongseok Building, Sanggye-dong ,
         Nowon-gu, Seoul, South Korea
โทรศัพท์    :    + (82) 010-6874-3230
รักษาการเจ้าอาวาส    :  พระครูปลัดสุเนตร ฉฬภิญฺโญ

12.    วัดภาวนาหยางจู (ทอกจองหยอก)
Wat Bhavana  Yangju
ที่อยู่    :    350-66, Deokjeong-dong, Yangju-si, Gyeonggi-do, South Korea
รักษาการเจ้าอาวาส    :  พระครูปลัดสุเนตร ฉฬภิญฺโญ        
โทรศัพท์    :    + (82) 10-9597-0072
E-mail    :    dimk.yangju@gmail.com

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

13.    วัดพระธรรมกายฮ่องกง
Wat Phra Dhammakaya Hong Kong
ที่อยู่    :    2/F, Henning House, 385-391 Hennessy Rd., Wanchai, Hong Kong  
โทรศัพท์    :    + (852) 2762-7942
เจ้าอาวาส    :    พระมหาอิทธิพงศ์ ปญฺญาวํโส
E-mail    :    dmchk@netvigator.com
Website    :    www.dhammakaya.org.hk

14.    วัดภาวนาเกาลูน
Wat Bhavana Kowloon
ที่อยู่    :    2/F, Kwong Ming Building, Flat D 7 Tung ming Street, Kwun Tong, Kowloon
โทรศัพท์    :    + (852) 3597-5601          
รักษาการเจ้าอาวาส    :     พระมหาอิทธิพงศ์ ปญฺญาวํโส
E-mail    :    dimc_kowloon@hotmail.com.hk

15.    ศูนย์ปฏิบัติธรรมเซี่ยงไฮ้

Dhammakaya Coordination Center Shanghai China
ที่อยู่    :    200433 China, Shanghai,Yangpu District, Wu Dong Road, Lane 28,
No. 13,10th Floor, Room 1002
โทรศัพท์    :    + (86)137-6470-8236.
หัวหน้าศูนย์    :    พระสุรพรชัย สมจิตฺโต
E-mail    :    xinping1000@hotmail.com 

ประเทศไต้หวัน

16.    วัดพระธรรมกายไทเป

Dhammakaya Internation Meditation Center of Taipei
ที่อยู่        :    3F No.9 Lane 16, Sec. 2 Sihchuan Rd., Banqiao District, Taipei City      
                           220,R.O.C.
โทรศัพท์    :    +(886) 2-8966-1000    
เจ้าอาวาส    :    พระครูวินัยธรบัณฑิต วรปญฺโญ
รองเจ้าอาวาส :  พระธณัช เชฎฺฐธมฺโม
E-mail    :    info@dhammakaya.tc
Website    :    www.dmc.org.tw

17.    วัดภาวนาเถาหยวน

Dhammakaya International Meditation Center of Taoyuan
ที่อยู่    :    2F No.20 Fuxing Rd., TaoyuanCity, Taoyuan County 330,  R.O.C.
โทรศัพท์    :    +(886) 3-377-1261
เจ้าอาวาส    :    พระมหาอำพล ฐิตปญฺโญ
E-mail    :    watthaitaoyuan@hotmail.com
Website    :    www.dmc.org.tw

18.    ศูนย์ปฏิบัติธรรมไถจง

Dhammakaya Internation Meditation Center of Taichung
ที่อยู่    :    4-5F No.15, Minzu Rd., Central District, Taichong City 400, R.O.C.
โทรศัพท์    :    +(886) 4-2223-7663
เจ้าอาวาส    :    พระธณัช เชฎฺฐธมฺโม
E-mail    :    name072@hotmail.com
Website    :    www.dmc.org.tw

ประเทศอินโดนีเซีย

19.    ศูนย์ปฏิบัติธรรมอินโดนีเซีย
Meditation Center of Indonesia
ที่อยู่    :    Pulau Dewa5 Blokp 6 No.21 Kota Modern Tangerang Prop. Banten 15117 Indonesia
โทรศัพท์    :    +(62) 2-1522-8908,+(62) 2-1522-1819
เจ้าอาวาส    :    พระครูสังฆรักษ์สมชาย สุคนฺโธ
E-mail    :    dimcindonesia@hotmail.com
Website    :    www.middle072.net/indonesia

ประเทศสิงคโปร์

20.    วัดพระธรรมกายสิงคโปร์
Kalyanamitta Centre (Singapore)
ที่อยู่    :    146B Paya Lebar Road, ACE Building #06-01, Singapore (409017)
โทรศัพท์    :    + (65)-6383-5183
เจ้าอาวาส    :    พระครูภาวนากิจวิเทศ (สมเกียรติ วรวํโส)
รองเจ้าอาวาส :  พระมหากมล ฐิตญาโณ
E-mail    :    info@dhammakaya.org.sg
Website    :    www.dhammakaya.org.sg

ประเทศมาเลเซีย

21.    ศูนย์ปฏิบัติธรรมปีนัง
Dhammakaya Meditation Center of Penang
ที่อยู่    :    2G-2,Tingkat Kenari 6, Sungai Ara,11900 Penang, Malaysia               
โทรศัพท์    :    + (60) 4-644-1854, + (60) 19-457-4270
เจ้าอาวาส    :    พระครูปลัดนพดล ฐิตวํโส
E-mail    :    dmctpn@hotmail.com

22.    ศูนย์ปฏิบัติธรรมกัวลาลัมเปอร์

Dhammakaya Meditation Association of Selangor
ที่อยู่    :    2A-2,Janlan Puteri 5/1, Bandar Puteri, 47100 Puchong, Selangor D.E., Malaysia   
โทรศัพท์    :    +(60) 3-8063-1882
แฟกซ์    :    +(60)-38-060-4882
เจ้าอาวาส    :    พระครูใบฎีกายุทธนา ชุตินฺธโร
E-mail    :    dimckl@gmail.com
Website    :    www.dimckl.com

ประเทศมองโกเลีย

23.    ศูนย์ปฏิบัติธรรมมองโกเลีย
Dhammakaya Meditation Center of Mongolia
ที่อยู่    :    Tanan Plaza, Room 201, Student Ave., Sukhbaatar district, Ulaanbaatar,
         Mongolia
โทรศัพท์    :    + (976) 5011-3000
รักษาการเจ้าอาวาส    :    พระอิศเรศ  อิสฺสโร

ประเทศฟิลิปปินส์

24.    ศูนย์สมาธิทางสายกลางอิโลอิโล
The Middle Way Meditation Institute (Iloilo)
ที่อยู่    :    Black 35, lot 16, Phase1, Puerto Real Subd., Mandave Street, La Paz, Iloilo City, Phillippines
หัวหน้าศูนย์    :    พระบุรินทร์ ฐิตกุสโล
E-mail    :    mmiph@mdwmeditation.org
Website    :    www.mdwmeditation.org/ph

ประเทศเนปาล

25.    ศูนย์ปฏิบัติธรรมเนปาล
Dhammakaya Meditation Center of Nepal
ที่อยู่    :    Godawari Kitni3, Manokranti Chok, Lalitpur, Nepal
โทรศัพท์    :    + (97)-71-556-0511
รักษาการเจ้าอาวาส    :    พระรณภพ โชติลาโภ

ภูมิภาคตะวันออกกลางมีทั้งหมด 3 วัด ได้แก่

ประเทศบาห์เรน

1.    ศูนย์ปฏิบัติธรรมบาห์เรน
Bahrain Meditation Center
ที่อยู่    :    1301 Road No. 5641, Block No. 0356, Manama City, Bahrain                   
โทรศัพท์    :    +(973)1724-3274
เจ้าอาวาส    :    พระปุณยวีร์ ขนฺติวีโร
E-mail    :    dimc.bahrain@gmail.com

ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

2.    ศูนย์ปฏิบัติธรรมดูไบ
Dubai Meditation Center
ที่อยู่    :    77a St 83a, Al Warga’a2, Dubai, UAE.P.O.Box 36943                      
โทรศัพท์    :    +(971)5-01044-348, +(971)5-0244-3466,+(971)428-01629
รักษาการเจ้าอาวาส    :    พระรณภพ โชติลาโภ
E-mail    :    dimc_uae@hotmail.com

ประเทศโอมาน

3.    ศูนย์ปฏิบัติธรรมโอมาน
Oman Meditation Center
ที่อยู่    :    823 Way 6305, Bauwsher, Muscat, Sutanate of Oman
โทรศัพท์    :    + (968) 9571-9848, + (968) 9714-7762
เจ้าอาวาส    :    พระมหาสุจิตร จิตฺตสุโภ
E-mail    :    dimc_oman@hotmail.com

ภาคพื้นโอเชียเนียมีทั้งหมด 9 วัด ได้แก่

ประเทศออสเตรเลีย

1.    วัดพระธรรมกายนครซิดนีย์
Wat Phra Dhammakaya Sydney
ที่อยู่    :    Lot 3 Inspiration Place Berrilee NSW 2159   
โทรศัพท์    :    + (61) 2-9655-1128, + (61) 2-9742-3031
เจ้าอาวาส    :    พระครูวิเทศสุธรรมญาณ (สุธรรม สุธมฺโม)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาส : พระสาธิต  ฐิตธมฺโม
E-mail    :    pst113@gmail.com
Website    :    www.dhammakaya.org.au

2.    วัดพระธรรมกายบริสเบน
Wat Phra Dhammakaya Brisbane
ที่อยู่    :    73 Lodge Road, Wooloowin Brisbane, Queensland, Australia
โทรศัพท์    :    + (61) 7-3857-3431
เจ้าอาวาส    :    พระครูปลัดพิพัฒนพร กิตฺติสุโภ
E-mail    :    pipatpon_kitti@hotmail.com

3.    วัดพระธรรมกายเมลเบิร์น
Wat Phra Dhammakaya Melbourne
ที่อยู่    :    18 Centenary Drive, Mill Park Vic, Australia         
โทรศัพท์    :     + (61) 3-9437-6255
เจ้าอาวาส    :    พระครูสังฆรักษ์รณรวี รวิปโภ
E-mail    :    ronrawee@yahoo.com.au

4.    วัดพระธรรมกายเวสเทิร์นออสเตรเลีย
Wat Phra Dhammakaya WA
ที่อยู่    :    (Lot 3)110 Caponi rd, Barragup WA 6209/6210
โทรศัพท์    :    +(61)8-9535-1023
เจ้าอาวาส    :    พระครูสมุห์ทวี สุขิโต
ผู้ช่วยเจ้าอาวาส    :    พระทอง กตทีโป
E-mail    :    phratawee_072@hotmail.com

5.    ศูนย์ปฏิบัติธรรมเมืองอัลบูรี
Dhammakaya Meditation Centre Albury
ที่อยู่    :    88 Finlay Road, Thagoona NSW 2640
โทรศัพท์    :    + (61) 2-69361146  
รักษาการเจ้าอาวาส    :    พระครูวิเทศสุธรรมญาณ (สุธรรม สุธมฺโม)
E-mail    :             pst113@gmail.com

ประเทศนิวซีแลนด์

6.    วัดพระธรรมกายดันนีดิน

Wat Phra Dhammakaya Dunedin
ที่อยู่    :    33 Barnes Drive, Caversham, Dunedin, New Zealand 9011                                                              
เจ้าอาวาส    :    พระมหาสมคิด ติกฺขิโณ
E-mail    :    tikkhino@hotmail.com
โทรศัพท์    :    + (64) 3487-6772

7.    วัดพระธรรมกายโอ๊คแลนด์
Wat Phra DhammakayaAuckland
ที่อยู่    :    41A Seaview Road, Castor Bay, Auckland, New Zealand
โทรศัพท์    :    + (64) 21-938592    
เจ้าอาวาส    :    พระครูวิเทศสุธรรมญาณ (สุธรรม สุธมฺโม)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาส : พระเอกศักดิ์  สุทฺธิสกฺโก
ผู้ช่วยเจ้าอาวาส : พระบัณฑิต   วิสุทฺธาโภ
E-mail    :     pst113@gmail.com  

8.    ศูนย์ปฏิบัติธรรมเวลลิงตัน
Wellington Meditation Centre  
ที่อยู่    :     298 Main Road, Tawa, Wellington, 5028 New Zealand
โทรศัพท์    :      + (64) 4232-5923
เจ้าอาวาส    :    พระทอง กตทีโป
    E-mail    :    spt072@gmail.com

ประเทศโซโลมอน

9.    ศูนย์ปฏิบัติธรรมโซโลมอน
Solomon Islands Meditation Center
ตู้ ปณ.    :    P.O.Box 865 Bakoi, East Kola’Ridge, Honiara, Guadalcanal, Solomon
            Islands
โทรศัพท์    :    + (67) 7-2025
รักษาการเจ้าอาวาส    :    พระครูวิเทศสุธรรมญาณ (สุธรรม สุธมฺโม)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาส    :    พระสาธิต ทิตฺตินนฺโท
E-mail    :    pst113@gmail.com                together-logo                          

  

                                             อัพเดท : 13 มิถุนายน พ.ศ. 2557